• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 525cfd2958dd3.jpg
 • 525cfd5cdb5fa.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ADRES:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach ul. Mickiewicza 7 42-242 Rędziny

TELEFONY:

kierownik:  34 320 10 15

pomoc społeczna: 34 320 19 98

księgowość: 34 320 19 98 

świadczenia rodzinne: 34 320 19 98 

fundusz alimentacyjny: 34 320 19 98 

Email: gops_redziny@wp.pl

 

GODZINY PRACY:

   

Poniedziałek

07: 00 – 15: 00

Wtorek

08: 00 – 16: 00

Środa

07: 00 - 15: 00

Czwartek

07: 00 – 15: 00

Piątek

07: 00 – 15: 00

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik  Barbara Gołda pok. 3

Główna Księgowa  Zdzisława Miedzińska pok. 5                     

Kasjer   Maria Dymicka pok. 5      

Specjalista pracy socjalny  Lidia Warwasińska  pok. 1  

Specjalista pracy socjalnej  Jolanta Góra  pok. 2        

Pracownik socjalny  Dorota Janus  pok. 2     

Asystent rodziny  Małgorzata Pierz  pok.1

Inspektor ds.świadczeń rodzinnych  Agnieszka Mizgała pok. 4    

Inspektor ds.funduszu   Monika Kowacz pok. 4  

zastępstwo Ewelina Błachowicz  pok.   4

Opiekunka Barbara Mazukiewicz                    

Opiekunka Małgorzata Musialak

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,    • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,  

• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,    • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,  

• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,  

• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.  

Komu pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.                                                                    
 • Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriówdochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.   W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

 

Fundusz alimentacyjny

 

 

 • gok.png
 • 525e700a6e916.jpg
 • image_news_755.png
 • S.png
 • 525d3902d6f5e.jpg
 • 525d397705fc7.jpg
 • 525d39fe89c94.jpg
 • sekap1_.jpg
 • indeks.jpg
Masz pytania?
Zadzwoń:
Tel./fax
(034) 3279-014
(034) 3279-085
(034) 3279-441
(034) 3669-192