Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

lutego
sobota
Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018 roku

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.

 Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.02.2018r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.02.2018r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27.02.2018r. do godz. 16:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

Uchwała Nr 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Formularz opinii do programu

 


Konsultacje społeczne

w sprawie: Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 .

Projekt uchwały o współpracy na 2018r.

Projekt Programu współpracy na rok 2018

Formularz opinii

 


Konsultacje społeczne projektu

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku

Zapraszamy wszystkich mieszkańców  oraz podmioty działające na terenie gminy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku.

Zapraszamy instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty, do zgłaszania własnych propozycji projektów (na Karcie projektu) – planowanych do realizacji na obszarze rewitalizacji.

Karty projektów oraz propozycję zmian lub zastrzeżenia do projektu Programu (na formularzu uwag) prosimy składać najpóźniej do dnia 10.11.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny lub przesłać pod adresem e-mail: ug@redziny.pl. W tytule korespondencji prosimy o wpisanie „konsultacje społeczne LPR Rędziny”.

Konsultacje społeczne projektu LPR informacje

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2020 roku

załącznik 1 do LPR dla Gminy Rędziny

Karta projektów wzór Rędziny

Formularz_uwag_do LPR Gminy Rędziny

 


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Na podstawie:

 • art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11.10.2017 r.      
Termin zakończenia konsultacji:  24.10.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 24.10.2017 r. do godz. 16:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

W załączeniu:


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:    17.08.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:   31.08.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 31.08.2017r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt – Uchwała regulamin

Projekt – Uchwała szczegółowy zakres

Formularz opinii

Wyniki konsultacji


Raport z konsultacji społecznych projektu:
„Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Rędziny”

Raport z konsultacji Rędziny


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  14.03.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  28.03.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 28.03.2017r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku
Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.01.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.01.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27.01.2017r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

Rędziny program 2017

Formularz opinii do programu psy bezdomne

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu pn.:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia

raport

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:  31.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  14.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 8

program-wspolpracy-28-10-2016

formularz-opinii

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od  31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami,  o których mowa  w art. 3 Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Wójt Gminy informuje, że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Rędziny.

Rędziny,  17 listopada 2016 r.

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

raport-z-konsultacji-redziny-kanalizacja-1


Konsultacje Społeczne w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Termin rozpoczęcia konsultacji:  24.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  08.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt-uchwaly-24-10-2016

formularz-opinii


Konsultacje Społeczne w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentów płatniczych, na których przechowywany    jest pieniądz elektroniczny podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Rędziny

Termin rozpoczęcia konsultacji:  07.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  25.10.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 25.10.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt_uchwaly_7-10-2016

formularz-opini


Konsultacje Społeczne w sprawie projektu uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  03.06.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  17.06.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 17.06.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwały wraz z załącznikami.

deklaracja 06.2016

Formularz opinii

 


Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo niniejszym informuję, że w dniu 12 kwietnia br. wydane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Rędziny w sprawie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle, które prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br., a ich celem będzie uzyskanie opinii mieszkańców naszej Gminy w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Sołectwa Rędziny – Osiedle.

Pragnę w tym miejscu poinformować, że projekt uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej sołectwo Rędziny – Osiedle, zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Gminy Rędziny wyłożony będzie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016r., do dnia 20 maja 2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Opinie w przedmiocie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle mogą wyrażać wszyscy mieszkańcy Gminy Rędziny poprzez osobiste składanie na piśmie uwag w punkcie konsultacyjnym, który znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, pok. 12 (sekretariat Urzędu Gminy Rędziny) w godzinach 8 00 – 15 00.

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Beda Konsultacje Spoleczne

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Diagnoza Obszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Plan Działania i Analizy Transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  21.03.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  27.03.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 27.03.2016r.:

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwaly nr …… z dnia 29.03.2016r.

zal 1 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – diagnoza obszarow strategicznych

zal 2 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – Plan dzialania

zal 3 – Analiza transportu publicznego w zakresie oszacowania liczby osb korzystajcych z komunikacji autobusowej

mapy

potoki pasaerskie baza17-03

Formularz opinii

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Rędziny na lata 2016-2020 ”

 

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku”

 

 


 

© 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn