Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

października
czwartek
Imieniny: Ziemowita, Jana, Pawla

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Na podstawie:

 • art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11.10.2017 r.      
Termin zakończenia konsultacji:  24.10.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 24.10.2017 r. do godz. 16:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

W załączeniu:


Ogłoszenie o publicznych konsultacjach w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:    17.08.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:   31.08.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 31.08.2017r. do godz. 15:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt – Uchwała regulamin

Projekt – Uchwała szczegółowy zakres

Formularz opinii

Wyniki konsultacji


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  14.03.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  28.03.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 28.03.2017r.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

W załączeniu:

projekt uchwały

Formularz opinii

wyniki konsultacji


 

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku
Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 t.j.  z późń. zm.)

Wójt Gminy Rędziny

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rędziny i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny

projekt uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2017 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   13.01.2017r.
Termin zakończenia konsultacji:  27.01.2017r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27.01.2017r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie poddanej konsultacjom.

W załączeniu:

Rędziny program 2017

Formularz opinii do programu psy bezdomne

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu pn.:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia

raport

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi

Termin rozpoczęcia konsultacji:  31.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  14.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 8

program-wspolpracy-28-10-2016

formularz-opinii

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od  31 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami,  o których mowa  w art. 3 Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Wójt Gminy informuje, że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Rędziny.

Rędziny,  17 listopada 2016 r.

 


 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki

raport-z-konsultacji-redziny-kanalizacja-1


Konsultacje Społeczne w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Termin rozpoczęcia konsultacji:  24.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  08.11.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 08.11.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt-uchwaly-24-10-2016

formularz-opinii


Konsultacje Społeczne w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą instrumentów płatniczych, na których przechowywany    jest pieniądz elektroniczny podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Rędziny

Termin rozpoczęcia konsultacji:  07.10.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  25.10.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 25.10.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

projekt_uchwaly_7-10-2016

formularz-opini


Konsultacje Społeczne w sprawie projektu uchwał w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  03.06.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  17.06.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 17.06.2016r. do godz. 14:30.

 • elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl
 • pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwały wraz z załącznikami.

deklaracja 06.2016

Formularz opinii

 


Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo niniejszym informuję, że w dniu 12 kwietnia br. wydane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Rędziny w sprawie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle, które prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 25 kwietnia br. do dnia 20 maja br., a ich celem będzie uzyskanie opinii mieszkańców naszej Gminy w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Sołectwa Rędziny – Osiedle.

Pragnę w tym miejscu poinformować, że projekt uchwały o utworzeniu jednostki pomocniczej sołectwo Rędziny – Osiedle, zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Gminy Rędziny wyłożony będzie w okresie od dnia 18 kwietnia 2016r., do dnia 20 maja 2015r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87.

Opinie w przedmiocie utworzenia Sołectwa Rędziny – Osiedle mogą wyrażać wszyscy mieszkańcy Gminy Rędziny poprzez osobiste składanie na piśmie uwag w punkcie konsultacyjnym, który znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, pok. 12 (sekretariat Urzędu Gminy Rędziny) w godzinach 8 00 – 15 00.

Należy pamiętać, że przed zgłoszeniem uwag osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na wyłożoną w punkcie konsultacyjnym listę osób biorących udział w konsultacjach, przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Beda Konsultacje Spoleczne

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Diagnoza Obszarów Strategicznych oraz Planu Mobilności dla Gminy Rędziny – Plan Działania i Analizy Transportu Publicznego w Zakresie Oszacowania Liczby Osób Korzystających z Komunikacji Autobusowej”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  21.03.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:  27.03.2016r.

Uwagi i opinie można przesłać w terminie do dnia 27.03.2016r.:

•    elektronicznie na adres:  ug@redziny.pl

•    pisemnie na adres:  Urząd Gminy Rędziny, 42 – 242 Rędziny ul. Wolności 87

Projekt uchwaly nr …… z dnia 29.03.2016r.

zal 1 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – diagnoza obszarow strategicznych

zal 2 – Plan_Mobilnoci_dla Gminy Redziny – Plan dzialania

zal 3 – Analiza transportu publicznego w zakresie oszacowania liczby osb korzystajcych z komunikacji autobusowej

mapy

potoki pasaerskie baza17-03

Formularz opinii

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Rędziny na lata 2016-2020 ”

 

 


 

Konsultacje Społeczne w sprawie przyjęcia „ „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rędziny na lata 2015-2018 z perspektywą do 2021 roku”

 

 


 

© 2017 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn