Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

maja
piątek
Imieniny: Joanny, Zuzanny
20 marca 2018, 15:05 Wydarzenia

LI sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017.poz.1875) informuję, że w dniu 27 marca 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z L sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018 roku.
2. Podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
3. Szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
4. Zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.
5. Zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół znajdujących się na terenie Gminy Rędziny, dla których Gmina Rędziny nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn