Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

20

listopada
środa
Imieniny: Anatola, Sedzimira, Rafala
15 listopada 2017, 15:30 Wydarzenia

Nabór uczestników do udziału w projekcie

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych

na terenie Gminy Rędziny”

 

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.114.2017  z dnia 15.11.2017r. Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór Uczestników do udziału w Projekcie pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny w terminie

od dnia 23.11.2017r. do 11.12.2017r.

Informacje ogólne:

 • Instalacja fotowoltaiczna (o mocy ok. 3 – 4 kW) służy do produkcji energii elektrycznej z energii odnawialnej (słonecznej) wykorzystywanej na potrzeby budynku mieszkalnego.
 • Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi ok. 980 kWh z 1 kW zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,

– Gmina  Rędziny planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi ok. 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego),

 • Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Rędziny z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).

Wymagane dokumenty:

Wniosek – zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Wniosek może złożyć:

– osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),

– osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Rędziny.

Kryteria wyboru:

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:

 1. Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, musi:
  1. być zlokalizowany na terenie Gminy Rędziny,
  2. posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego lub pomocniczego, względnie gdy takiej możliwości nie ma (np. konstrukcja dachu niestabilna, o zbyt małej powierzchni) na niezacienionej działce.

Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt wymienią zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające azbest,

 1. być zgłoszony do użytkowania.
 1. Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek.
 2. Nie posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań właściciela / współwłaścicieli budynku wobec Gminy Rędziny oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień 31.10.2017 r.
 3. Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu:

Lista Uczestników Projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone,  będzie umieszczona na stronie www.redziny.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Rędziny wraz z listą rezerwową.

Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do Projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE.

 

Szacunkowe koszty dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w zależności od mocy i lokalizacji wynoszą:

 

Lokalizacja paneli na dachu:

– o mocy 3,0 kW:  16 900,00 zł

– o mocy 4,0 kW: 20 800,00 zł

Lokalizacja paneli na gruncie:

– o mocy 3,0 kW:  18 100,00 zł

– o mocy 4,0 kW: 22 400,00 zł

Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% – montaż na gruncie, budynku gospodarczym).

 

Rodzaj zestawu dla każdego budynku zostanie ustalony podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę projektową działającą na zlecenie Gminy Rędziny.

Ostateczny koszt zostanie określony po wyborze wykonawcy inwestycji oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu.

Wkład własny Uczestników Projektu zostanie określony w umowie przedwstępnej, a następnie zaktualizowany po wyborze wykonawcy inwestycji – w umowie przyrzeczonej.

Jednocześnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest pokryć koszt inwentaryzacji budynku w wysokości do 80,00 zł brutto (niezależnie od jej wyniku) – na podstawie zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.

Do momentu wyboru Projektu do dofinansowania oraz podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą  RPO mieszkańcy nie będą ponosili żadnych innych wydatków związanych z przygotowaniem, czy realizacją Projektu.

Wszystkie informacje nt. Projektu będą  na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminy Rędziny www.redziny.pl

 

Ankieta PV mieszkaniec Zał nr 1 __Instalacja fotowolta

Ogłoszenie

zwg0050.114.2017

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn