Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

19

sierpnia
poniedziałek
Imieniny: Boleslawa, Juliana

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki „

 

W dniu 05 września  2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził przyjął Uchwałę nr 1820/215/V/2017 w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa-  RIT Subregionu Północnego.

Projekt Gminy Rędziny pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki „  został wybrany do dofinansowania.

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej, tłoczonej wraz z przepompowniami ścieków w Gminie Rędziny na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki.

W wyniku realizacji inwestycji zwiększy się udział ludności Gminy Rędziny korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby na ternie objętym przedmiotową inwestycją, a w konsekwencji do poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Całkowita wartość projektu pn. “ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki ”  to 6 680 964,83 zł.  Kwota dofinansowania pozyskanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  to 2 961 403,56 zł.

© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn