Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

17

października
czwartek
Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego
2 marca 2018, 08:40 Wydarzenia

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 2/2018/G

Opublikowane przez: UM-Redziny

 

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”

Ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów

tel. (34) 374 00 01; 724 043 108; e-mail:biuro@razemnawyzyny.pl;

www.razemnawyzyny.pl

  

 

STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”

ogłasza

 NABÓR 2/2018/G

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt grantowy p.t.

 

Poprawa wizerunku obszaru LGD „Razem na wyżyny ” poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej

 

w ramach przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej

wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

 

 1. Termin składania wniosków: od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 roku

 

 1. Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link: https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=fe97c3bf8d17f5cf&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.

 

 1. Forma wsparcia: refundacja.

Wnioskodawca może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty grantu.

 

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego:
 • Zgodność z zakresem rozporządzenia[1]: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, wzmocnienie kapitału społecznego, promocja obszaru LGD;
 • Zgodność z zakresem LSR: Miejsca aktywności ruchowej (tj. obiekty i ich elementy związane z aktywnością ruchową)

 

 1. Limit środków dostępnych w ramach projektu grantowego: 250 000,00 złotych.

 

 1. Cele LSR odpowiadające zakresowi projektu grantowego:
Cel ogólny 1 Zaangażowani i przedsiębiorczy mieszkańcy obszaru LGD  
Wskaźnik oddziaływania Liczba mieszkańców obszaru
Cel szczegółowy  1.3 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD
Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej  
Przedsięwzięcie 1.3.2 Miejsca aktywności ruchowej  
Wskaźnik produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej  

 

 1. Cel i wskaźniki projektu grantowego
Cel Wzmocnienie pozytywnego wizerunku obszaru LGD poprzez rozwój miejsc aktywności ruchowej
Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z nowej i przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej  4500 osób*
Wskaźnik produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 10 sztuk*

* wartość planowana do osiągnięcia w naborze 2/2018/G.

LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie, w przypadku zagrożenia niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego. Wskaźniki produktu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 100%, wskaźniki rezultatu określone w ogłoszeniu o naborze muszą być spełnione na poziomie co najmniej 90% wielkości określonej.

 

 1. Okres realizacji zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu, planowany termin 5 listopada 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

 

 1. Termin składania wniosku o rozliczenie grantu: 31 lipiec 2019 r.

 

 1. Minimalna i maksymalna kwota grantu (dofinansowania): od 10 000 do 25 000 zł

 

 1. Minimalna i maksymalna wartość zadania: od 10 000 do 50 000 zł

 

 1. Intensywność pomocy: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

 1. Limity obowiązujące w projekcie grantowym:
 • Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 15 % wartości projektu grantowego.
 • Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.

 

 1. Warunki uzyskania grantu (dofinansowania):
 • Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu1;
 • Zadanie (projekt) musi być zgodne z LSR, czyli z :

– warunkami weryfikacji formalnej, w tym z :

 1. a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu,
 2. b) zakresem tematycznym,
 3. c) formą wsparcia,
 4. d) terminem realizacji zadania,
 5. e) dodatkowymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze,

– warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020;

– celami i wskaźnikami LSR, czyli z  celem głównym, szczegółowym oraz przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik oddziaływania, rezultatu i produktu;

 • Zadanie musi zostać uznane za racjonalne;
 • Zadanie musi uzyskać minimum 30% maksymalnej liczby punktów z kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia Miejsca aktywności ruchowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 25, z czego 30% stanowi 7,5 pkt.

 

 1. Dodatkowe warunki uzyskania grantu:
 • Wnioskodawca na dzień składania wniosku posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, jeżeli zakres prac tego wymaga.
 • Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 96 % kosztów grantu, natomiast pozostała kwota musi obejmować działania integracyjne lub aktywizacyjne.
 • Minimalna i maksymalna kwota grantu i wartość zadania mieści się w granicach określonych w punkcie 10 i 11.
 • W ramach projektu grantowego jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek, a w przypadku wnioskodawców, którzy składają wniosek o powierzenie grantu w imieniu swoich jednostek organizacyjnych maksymalnie 2
 • Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być

 

 1. Doradztwo i konsultacje wniosków
 • Wnioskodawca powinien konsultować z Biurem LGD wniosek przed jego złożeniem. Termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem LGD.
 • Biuro LGD nie udziela konsultacji w ostatnim dniu składania wniosków w ramach naboru.
 • Konsultacje wniosku nie gwarantują pozytywnej oceny wniosków przez Radę LGD.

 

 1. Wymagane dokumenty:

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl:

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn