Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

03

lipca
piątek
Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza
7 sierpnia 2017, 17:04 Pomoc społeczna

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Opublikowane przez: UM-Redziny

STYPENDIUM SZKOLNE  NA  ROK SZKOLNY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach  informuje, iż wnioski na stypendium szkolne 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.

Stypendium szkolne jest to pomoc o charakterze socjalnym którą może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami).

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

– szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Wniosek o przyznanie stypendium  szkolnego może złożyć:

– rodzic lub prawny opiekun ucznia,

– pełnoletni uczeń,

– dyrektor szkoły lub kolegium.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. w przypadku zatrudnienia:

– zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych   w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

  1. w przypadku utraty dochodu:

– dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy)

  1. w przypadku otrzymania alimentów:

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową, natomiast w przypadku alimentów otrzymywanych dobrowolnie- oświadczenie własne lub dowody wpłaty

  1. w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów

  1. w przypadku nie alimentacji:

–  Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o egzekucji alimentów naleznych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów

  1. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

– na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie  z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

– opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym  (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS

  1. w przypadku pobierania renty/emerytury:

– decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury

  1. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

– zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content