Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

25

lutego
wtorek
Imieniny: Wiktora, Cezarego
11 czerwca 2019, 16:13 Wydarzenia

XI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.506) zwołuję na dzień 18 CZERWCA 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny XI sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
a) Debata nad Raportem o stanie Gminy Rędziny za 2018 r.
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rędziny
6. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny
b) Przedstawienie opinii z RIO do sprawozdania Wójta Gminy Rędziny z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2018 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i nie stanowiących własności gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Komunikacji w Rędzinach
15. Odczytanie protokołu i wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Zakładzie Komunikacji w celu zajęcia stanowiska
16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
17. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Rędziny.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski
19. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Rędziny

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn