Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

21

maja
wtorek
Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
20 września 2017, 15:29 Wydarzenia

XLIV sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 26 września 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 900 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z XLIII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok.
2. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rędziny.
3. Zmiany uchwały Nr 67/XXIX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 września 2016 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zmiany uchwały nr 101/XXXI/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017”.
5. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
6. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Rędziny

 

 

 


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn