Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

27

listopada
piątek
Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma
22 kwietnia 2020, 23:02 Wydarzenia

XXIV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r.,poz.506 z póżn.zm.) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2020 roku (tj. środa) o godz. 14.00 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A XXIV sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXIII/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia 10.03.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 7 w Rędzinach przekazanych w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
13. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content