Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

stycznia
czwartek
Imieniny: Felicji, Franciszka, Rafała
23 listopada 2016, 15:27 Wydarzenia

XXXI sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 29 listopada 2016 roku (tj. we wtorek)
o godz. 1530  w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo -wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Sprawozdanie Wójta z okresu od ostatniej sesji.
4.    Przyjęcie interpelacji radnych.
5.    Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2016 rok
2.    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2016-2021
3.    Określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
4.    Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2017
5.    Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
6.    Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku
7.    Wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
8.    Przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny”
9.    Stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego
10.    Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2017

III . Informacje i zapytania
1.    Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.    Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn