Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

30

maja
sobota
Imieniny: Ferdynanda, Karola, Jana
18 stycznia 2017, 13:10 Wydarzenia

XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 24 stycznia 2017 roku (tj. we wtorek) o godz. 1530  w  Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:

I. Część porządkowo – wstępna:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór sekretarza obrad.
3.    Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.    Przyjęcie interpelacji radnych.
6.    Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.    Zmiany Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr 102/XXXII/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2017
2.    Zmiany w budżecie Gminy Rędziny na rok 2017
3.    Zmiany uchwały nr II/49/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Gminy Rędziny
4.    Zmiany uchwały nr II/50/2014 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny
5.    Zmiany uchwały nr II/51/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6.    Przyjęcia „Regulaminu przyznawania Stypendium i Nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny”
7.    Zmiany uchwały nr XXIII/81/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2011r.                        w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny, zasad pobierania tych opłat oraz dodatkowych warunków związanych z opłatami za przedszkole
8.    Zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wyni-kających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem bu-dżetowym.
9.    Zmiany uchwały 84/XXX/2016 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rędziny.
10.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność w drodze darowizny działek nr 19/1, 19/3, 19/5 k.m.7 obręb Kościelec
11.    Zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Rędziny

III . Informacje i zapytania
1.    Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny zaleceń pokontrolnych w Gminnym Ośrodku Kultury – Gminnej Bibliotece w Rędzinach
2.    Wnioski, zapytania sołtysów i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
3.    Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn