Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

22

października
piątek
Imieniny: Halki, Filipa, Salomei
22 marca 2018, 07:37 Wydarzenia

Do 6 kwietnia 2018 r. Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: UM-Redziny

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. (zmienionej w dniu 12 marca 2018 r.) w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego oraz w mieście Częstochowa należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 203 w godzinach urzędowania (7.30 – 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa do dnia 6 kwietnia 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

1. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej. WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA: http://pkw.gov.pl/pliki/1519043480_Uchwala_w_sprawie_liczby_urzednikow_wyborczych.pdf
– Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
– Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
– Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 kwietnia 2018 r. włącznie.
– Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt 3, pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.
– Proszę o dopisanie do zgłoszenia numeru telefonu kontaktowego

2. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

3. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców gminy objętej zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników wyborczych miasta na prawach powiatu.

4. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

5. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

6. Liczba urzędników, którzy zostaną powołani w poszczególnych gminach, przedstawia się następująco:

7. Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje rozdział 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.). „W związku z treścią art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

 

Informacja o urzędnikach

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content