Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

24

czerwca
czwartek
Imieniny: Jana, Danuty
17 listopada 2020, 13:23 Odpady komunalne

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY:

INFORMACJA O  MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RĘDZINY:

Podstawa prawna:  art. 3 ust. 2 pkt 9 ustaw z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 t.j.)

 

 1. PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (W TYM PSZOK):

 

 • EKO SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K. do 31.08.2019r.
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 

 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska     od 01.09.2019r.

 

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rędziny:

 

 • PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 1. Przemysłowa 7

42-274 Konopiska

 

 • PAVER Karol Sienkiewicz
 1. Sienkiewicza 58A

29-10 Włoszczowa

 

 • Strach i Synowie Sp. z o.o.
 1. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

 • Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie
 1. Radomska 12

42-200 Częstochowa

 

 • SUEZ Południe
 1. Kosiarzy 5a

30-731 Kraków

 

 • PBI Sp. J.
 1. Al. Pokoju 48

42-200 Częstochowa

 

 • Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
 1. Ogrodowa 64A

42-202 Częstochowa

 

 1. Odpady komunalne z terenu Gminy Rędziny zagospodarowane zostały w następujących instalacjach:

 

 • Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w Cz.P.K. w Sobuczynie,
  Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa, w Instalacji MBP PZOM STRACH
  SP. Z O.O. SP. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska oraz w zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych Kępny Ług Włoszczowa ul. Przedborska.

 

 • Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 poddane zostały kompostowaniu
  w Instalacji MBP PZOM STRACH SP. Z O.O. SP. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.

 

 • Odpady o kodzie 19 12 12 zostały zagospodarowane na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1 Wrzosowa, w Składowisku Odpadów w Lipiu Śląskim ul. Cegielnia 22, 42-700 Lipie Śląskie oraz w Zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie.
 1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019r. wyniósł 44,20 % w Gminie Rędziny.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 14 %.

 

 1. Gmina Rędziny samodzielnie utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Karolina 29 Sołectwo Kościelec, obok oczyszczalni ścieków.
  PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu: w każdy wtorek od 10:30 do 14:30 oraz
  w każdy piątek od 14:00 do 18:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK-a:

 1. Przeterminowane leki i chemikalia;
 2. Zużyte baterie i akumulatory,
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny(kompletny);
 4. Odpady rozbiórkowe i budowlane;
 5. Zużyte opony z samochodów osobowych, rowerów, motocykli;
 6. Odpady zielone;
 7. Inne odpady niebezpieczne(kineskopy, żarówki, świetlówki, tusze itp.);
 8. Papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 9. Odpady wielkogabarytowe.

 

Rodzaje odpadów nieodbieranych w PSZOK-u:

 1. Odpady zmieszane;
 2. Odpady remontowo-budowlane zawierające odpady niebezpieczne- papa, smoła, azbest;
 3. Odpady selektywne w ilościach lub rodzaju wskazującym na pochodzenie z działalności gospodarczej.

 

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy mogą oddawać do PSZOK. Firma posiadająca wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  z terenu Gminy Rędziny: Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Bajor BOWI
  ul. Ogrodowa 64a, 42-200 Częstochowa.
 2. Raz w roku firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rędziny organizuje w ramach umowy z gminą odbiór z posesji odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz opon.

 

 1. Podmioty posiadające wpis do Rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rędziny:

 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

 

ul. Bór 169,
42-200 Częstochowa
STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o. ul. Bór 169, 42-200 Częstochowa
SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ BAJOR

 

ul. Sadowa nr dz. 10, Wancerzów, 42-244 Mstów. Oddział Częstochowa. Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,
ul. Ogrodowa 64a, 42-202 Częstochowa
EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa
PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

 

PAVER Sp. z o.o.

 

Kuzki 65, 29-100 Włoszczowa
PBI Sp. J.

 

ul. Al. Pokoju 48  42-200 Częstochowa

 

Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 378
42-260 Kamienica Polska 
MPS Sp. z o.o. Wola Wiśniowa 1B, 29-100 Włoszczowa

 

 1. Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów Rodzaj zbieranych odpadów* Numer kontaktowy
1. Firma Handlowo-Usługowa „Szymon”     Szymon Kożdoń 42-229 Częstochowa       ul. Lechonia 25 m.3 folia po sianokiszonce, worki po nawozach  

516 703 128

2. PBI Sp. j. Ul. Aleja Pokoju 48

42-202 Częstochowa

Folia, sznurek oraz opony powstałe w gospodarstwach rolnych 34 365 68 88
3. PHU Bajor Andrzej ul. Sadowa 10

42-244 Wancerzów

 

Opony powstające   w gospodarce rolnej

722 28 28 28

 

*odpady przyjmowane odpłatnie

 

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content