Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

16

maja
niedziela
Imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
20 kwietnia 2020, 09:50 Wirus

„Śląski pakiet dla gospodarki” czyli pomoc dla firm z naszego województwa

W związku z trudną sytuacją w gospodarce regionu wynikającą z panującej obecnie pandemii COVID-19 oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Zarząd Województwa Śląskiego pod przewodnictwem Marszałka Jakuba Chełstowskiego opracował „Śląski pakiet dla gospodarki”, jako uzupełnienie działań administracji rządowej.

Pomoc ze strony samorządu wojewódzkiego obejmuje swoim zasięgiem pięć filarów:

  1. Pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego;
  1. Wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy;
  2. Wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP i uproszczenia dla MŚP;
  3. Samorządowe działania wspierające;
  4. Wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie.

Filar I

W ramach pożyczek obrotowych i płynnościowych, skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do rozdysponowania jest kwota 446 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To efekt zwiększenia dotychczasowej alokacji. Pożyczki dystrybuowane będą przez trzy podmioty: Fundusz Górnośląski, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych i Bank Pekao S.A.

Dotychczasowe wsparcie było przeznaczone na pożyczki inwestycyjne i obrotowe, w powiązaniu z rozwojem MŚP.W związku z nadzwyczajną sytuacją Komisja Europejska dopuszcza finansowanie kapitału obrotowego na regulowanie bieżących zobowiązań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników, ale także ponoszenia kosztów zabezpieczających prowadzoną działalność gospodarczą, towary, usługi, zapasy, koszty najmu itp.

W ramach działań już zrealizowanych od 17 marca do 27 marca 2020 r. Fundusz Górnośląski SA w Katowicach wyraził zgody na prolongatę spłaty 132 umów pożyczek dla przedsiębiorców na łączną prolongowaną kwotę 2.145 097,32 zł, co stanowi ok. 20 proc. portfela pożyczek aktywnych. Przewiduje się, że w kwietniu podobne prolongaty będą dotyczyć ok. 40 proc. portfela pożyczek.

Filar II

Na wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy przewidziano 323 mln zł  zarówno z RPO WSL jak i POWER (programu zarządzanego z poziomu krajowego). Trwają przygotowania do wprowadzenia w RPO WSL oraz POWER możliwości finansowania wynagrodzeń. Wsparcie dostępne będzie dla MŚP, osób samozatrudnionych i organizacji pozarządowych. Warunkiem jego uzyskania będzie wykazanie spadku obrotów z dwóch kolejnych miesiącach br., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wsparcie udzielane będzie na okres maksymalnie 3 miesięcy. Obecnie ustalane są kwoty możliwej wysokości wsparcia. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o te środki bezpośrednio w powiatowych urzędach pracy.

Ponadto od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą ubiegać się dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Możliwe są też: dofinansowanie szkoleń dla MŚP do 80 proc. kosztów; subsydiowane zatrudnienie oraz staże – narzędzia aktywizacji zawodowej; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i działania outplacement; staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie i dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób młodych (do 30 roku życia) – narzędzie aktywizacji zawodowej dostępne w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój; szkolenia dla pracodawców.

Filar III

162 mln zł to pula na wsparcie bezzwrotne, inwestycje w MŚP i uproszczenia dla MŚP. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pracuje nad opracowaniem zasad dla nowego typu projektu. Konkurs zostanie ogłoszony w II kwartale 2020 roku i zostanie przeprowadzony w formule zamkniętej. W ramach konkursu przewiduje się m.in.: udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym innowacje w skali przedsiębiorstwa (dotychczas wymaganym poziomem była skala regionu), wsparcie inwestycji przyczyniających się do utrzymania miejsc pracy/ tworzenia nowych miejsc pracy czy dywersyfikacji prowadzonej działalności, czy zastosowanie pomocy de minimis i zwiększenie intensywności pomocy do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych lub programu pomocowego zaakceptowanego przez Komisję Europejską.

Filar IV

W ramach samorządowych działań wspierających 57 mln zł będzie stanowić pomoc  dla przedsiębiorców z sektora MŚP, realizowaną w perspektywie krótko i długoterminowej, czyli zarówno w trakcie trwania epidemii, jak i po jej zakończeniu.

W najbliższym czasie działania w ramach projektu koncentrować się będą na: organizacji spotkań z przedsiębiorcami dotyczących możliwości rozwijania firmy poprzez działania nastawione na internacjonalizację (pierwsze spotkanie/webinarium odbędzie się 21.04.2020 r.), uruchomieniu Akademii Internacjonalizacji (bezpłatny dostęp do niezbędnej wiedzy nt. rynków zagranicznych np.: uregulowania prawne, ekonomiczne, wymagane dokumenty, certyfikaty) oraz budowie bazy danych przedsiębiorstw zainteresowanych procesem internacjonalizacji swojej działalności (mapowanie potrzeb i wyzwań), dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie działań do bieżącej sytuacji oraz przygotowanie się na okres po zakończeniu epidemii.

Wsparcie dla przedsiębiorców po zakończeniu epidemii będzie z kolei realizowane poprzez: organizację misji zagranicznych i przyjazdowych – rozmowy B2B, B2C, weryfikacja rynków, poszukiwanie nowych kontrahentów; organizację targów zagranicznych – możliwość bezpłatnego uczestnictwa firm na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie; współorganizację krajowych kongresów o charakterze międzynarodowym – możliwość bezpłatnego uczestnictwa na stoisku zorganizowanym przez Województwo Śląskie.

Ponadto część IV filary stanowi projekt „Inter Silesia”, nakierowana pobudzenie przedsiębiorstw MŚP do podejmowania działań w kierunku internacjonalizacji działalności biznesowej, działań eksportowych i innowacyjnych. Samorząd wojewódzki zaproponował też pakiet propozycji mających na celu działania wspierające i stymulujące popyt na usługi turystyczne po okresie pandemii.

Filar V

Na działania w filarze „Wejścia kapitałowe zwiększające zaangażowanie inwestorów w regionie” zaplanowano 20 mln zł. Jest to forma finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora MSP, posiadających formę spółek kapitałowych, rokujących dobrze na przyszłość. Mogą z niego korzystać także przedsiębiorcy, którzy inicjują innowacyjne projekty i brakuje im pieniędzy na wdrażanie pomysłów.

Minimalna wysokość finansowania to 20 mln zł, ale model wejść kapitałowych proponowany przez ŚFR zakłada współpracę z inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi, którzy wniosą dodatkowy wkład finansowy. Tym samym pula może się zwiększyć nawet trzykrotnie. Inwestycje będą realizowane w koinwestycji z funduszami publicznymi, Venture Capital i Private Equity, a także Inwestorami Prywatnymi wywodzącymi się z branży medycznej, nowych technologii, IT, energetyki, itp.

Ticket inwestycyjny ŚFR w innowacyjny projekt może wynieść jednorazowo 3 mln zł przy elastycznym podejściu do finansowania startupów i firm na różnym poziomie rozwoju.

Szczegółowe informacje nt. dostępnych środków i warunków ich pozyskania znajdą Państwo na stronie internetowejhttps://dlagospodarki.slaskie.pl/ .

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content