Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

29

listopada
poniedziałek
Imieniny: Blazeja, Saturnina
12 lutego 2019, 14:44 Wydarzenia

V sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 21 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 13,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się V sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Poinformowanie radnych czy do protokołu z IV sesji zostały zgłoszone uwagi.

4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rędziny na 2019 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2019 roku.

10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2019 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Konin.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/III/2018 z dnia 18.12.2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/LIII/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej Uchwałą Nr 44/LIV/2018 z dnia 27.06.2018 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rędziny.

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rędziny.

18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content