Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

16

maja
niedziela
Imieniny: Andrzeja, Jedrzeja, Szymona
5 marca 2020, 08:07 Wydarzenia

XXIII sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019,poz.506 z póżn.zm.), informuję, że w dniu 10 marca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 14,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXI i XXII sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2020 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Gminy Rędziny.
12.Przyjęcie sprawozdań:
• z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2019- 2021,
• z zakresu wspierania rodziny i systemu Pieczy zastępczej w Gminie Rędziny za 2019 rok, w tym zadania Asystenta Rodziny,
• z działalności Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok oraz sprawozdania za 2019 rok z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Rędziny na lata 2019-2021.
13.Wolne wnioski oraz korespondencja Rady Gminy.
14.Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021- Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content