Samorządowy Serwis Internetowy Gminy Rędziny

26

lutego
piątek
Imieniny: Miroslawa, Aleksandra
22 lipca 2020, 14:22 Wydarzenia

XXVI Sesję Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) zwołuję na dzień 28 lipca 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 14.30 w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach-Osiedlu ul. Działkowiczów 20A, XXVI Sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XXV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) przedstawienie sprawozdań,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Rędziny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
c) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny dotycząca wykonania budżetu gminy za 2019 r.
d) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Rędziny za 2019 r.
b) debata nad raportem o stanie Gminy Rędziny.
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania.
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2019 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny za 2019 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,
c) podjęcie uchwały Rady Gminy Rędziny w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rędziny.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XLIV/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.Korespondencja Rady Gminy oraz zapytania i wnioski sołtysów.
14.Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.
Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).
Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.


ZOBACZ TAKŻE


© 2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: rn
Skip to content